Dydaktyka

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Geologii Stosowanej na studiach I stopnia:

GEOFIZYKA

I rok

GEOLOGIA

I rok

GEOLOGIA STOSOWANA

I rok

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

I rok

GEOGRAFIA

I rok

BIOŚ

I rok

Geologia

fizyczna I

Fizyka w naukach o Ziemi Fizyka w naukach o Ziemi Fizyka w naukach o Ziemi Fizyka w naukach o Ziemi Ćw. terenowe: Elementy i zasoby środowiska naturalnego

Geologia

fizyczna II

Ćw. terenowe: Elementy i zasoby środowiska naturalnego Ćw. terenowe: Elementy i zasoby środowiska naturalnego
Ćw. terenowe: Geologia ogólna

GEOFIZYKA

II rok

GEOLOGIA

II rok

GEOLOGIA STOSOWANA

II rok

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

II rok

GEOGRAFIA

II rok

BIOŚ

II rok

Fizyka Ziemi Górnictwo Wiertnictwo B Metody geologiczne i geofizyczne w analizie zagrożeń Treści fizyczne w nauczaniu przyrody Ćw. terenowe: Zagrożenia środowiska i jego ochrona
Wstęp do technologii informacyjnej Wiertnictwo Geofizyka B Ćw. terenowe: Terenowe metody geodezyjne i fotogrametryczne w analizie zagrożeń środowiskowych
Geofizyka stosowana Metody obliczeniowe w naukach o Ziemi Geodezyjne i geofizyczne programy interpretacyjne (fakultatywny) Ćw. terenowe: Terenowe metody geofizyczne w analizie zagrożeń środowiskowych
Ćw. terenowe: Geofizyka ogólna Geofizyka Ćw. terenowe: Geofizyka
Ćw. terenowe: Geofizyka stosowana Ćw. terenowe: Górnictwo (po IV sem.)

GEOFIZYKA

III rok

GEOLOGIA

III rok

GEOLOGIA STOSOWANA

III rok

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

 III rok

GEOGRAFIA

III rok

BIOŚ

III rok

Zagadnienia prawne w geologii Geologia i ekonomika złóż Złoża surowców energetycznych Modelowanie i prognozowanie geozagrożeń Ochrona środowiska na terenach górniczych
Metody matematyczne w geologii Metody komputerowe w geologii Górnictwo
Metody komputerowe w geofizyce Geologia kopalniana Zagadnienia prawne
Geodezja i kartografia Geneza formacji złożowych Geostatyka i metody obliczeniowe
Geofizyka otworowa Petrofizyka Mechanika górotworu
Przedmiot specjalistyczny Seminarium dyplomowe Surowce skalne i chemiczne
Seminarium dyplomowe Ćw. terenowe: Geologia i ekonomika złóż (po VI sem.) Geologia i ekonomika złóż rud metali
Pracownia geofizyczna Ćw. terenowe: Geologia i eksploatacja złóż B
Ćw. terenowe: Geodezja i kartografia

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Geologii Stosowanej na studiach II stopnia:

GEOFIZYKA

I rok MU

GEOLOGIA

I rok MU

GEOLOGIA STOSOWANA

I rok MU

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

I rok MU

BIOŚ

I rok MU

Geologia ekonomiczna Aktualne problemy w geologii rud metali Odpady, zagospodarowanie i wpływ na środowisko
Geofizyka środowiska Poszukiwanie i dokumentowanie złóż Geologiczne aspekty składowania podziemnego
Zagrożenia naturalne i systemy wczesnego ostrzegania Aktualne problemy w geologii węgla i torfów
Sejsmologia Geologia złóż surowców chemicznych i skalnych
Pracownia specjalizacyjna Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
Seminarium specjalizacyjne Geofizyka inżynierska i środowiskowa
Seminar. magisterskie Geofizyka wiertnicza
Indyw. specjalizacyjne ćwiczenia terenowe lub laboratoryjne Mechanika skał i elementy mechaniki górotworu
Praktyki zawodowe Zagospodarowanie terenów pogórniczych
Ćw. terenowe: Geologia ekonomiczna Promieniotwórczość naturalna w geosferach
Seminarium magisterskie
Ćw. specjalizacyjne terenowe lub laboratoryjne
Ćw. specjaliz. (ter i/ lub lab)po II sem. z geologii regionalnej dla OLZ” Regionalne aspekty geologii stosowanej

GEOFIZYKA

II rok MU

GEOLOGIA

II rok MU

GEOLOGIA STOSOWANA

II rok MU

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

II rok MU

BIOŚ

II rok MU

Metody inwersyjne w geofizyce Gospodarowanie zasobami energii Wybrane zagadnienia wpływu technologii jądrowych na środowisko
Nowoczesne metody geodezyjne w naukach o Ziemi Geologia ekonomiczna
Praktikum z geofizyki Geozagrożenia
Seminarium magisterskie Metody geofizyczne w poszukiwaniu złóż węglowodorów
Pracownia magisterska z wykonaniem pracy magisterskiej Seminarium magisterskie