Badania

Tematyka badań:

Z zakresu geofizyki

 • rozpoznanie metodami sejsmicznymi i elektrooporowymi płytkiej budowy geologicznej do głębokości kilkudziesięciu metrów;
 • wykrywanie pustek, nieciągłości, stref osłabienia masywów skalnych na obszarach eksploatacji górniczej;
 • rozpoznanie metodami geofizycznymi dróg migracji zanieczyszczeń w ośrodku geologicznym;
 • określanie metodami geofizycznymi kierunków spękań masywów skalnych niedostępnych bezpośrednim obserwacjom;
 • pomiary promieniotwórczości naturalnej „in situ” oraz w próbkach laboratoryjnych;

 

Z zakresu geologii złóż

Budowa geologiczna złóż kopalin w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Główne kierunki badań:
 • tektonika i tektonofizyka Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i NE obrzeżenia GZW
 • zmienności zalegania i wykształcenia pokładów węgla w GZW
 • metanonośność serii karbońskiej GZW
 • parametry jakościowe wegli kamiennych, koksu i produktów ich spalania
 • budowa geologiczna, mineralizacja i geneza śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb
 • metale ciężkie w środowisku (rejon olkuski)
 • oceny oddziaływania górnictwa na środowisko
 • społeczne aspekty udostępniania i eksploatacji złóż